Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a WifiZone-szolgáltatás használói számára

Jelen Adatkezelési tájékoztató az ACE Telecom Kft. (székhely: 1030 Budapest, Zay utca 3., adószám: 12255726-2-41), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett WifiZone-szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) keretében megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Szolgáltató elérhetőségei:

Cím: 1030 Budapest, Zay utca 3.
E-mail cím: office@acetelecom.hu
Telefonszám: 1248

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-133521/2017., NAIH-133522/2017.

1. Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Szolgáltatás keretében az erre vonatkozó Felhasználási feltételek rendelkezései szerint a Felhasználó ingyenesen vagy térítés ellenében csatlakozhat saját wifizésre alkalmas eszközével (okostelefon, tablet, notebook) a Szolgáltató WifiZone hálózatába tartozó wifi hotspotokon (a továbbiakban: felhasználási helyeken) a világhálóhoz a Szolgáltató által biztosított wifi szórására alkalmas technikai eszközön, eszközökön, és egy, a Szolgáltató által speciálisan erre a célra lefejlesztett, a www.wifizone.hu webcímen fellelhető kezelőfelületen (captive portálon) keresztül. A Szolgáltatás használata első alkalommal regisztrációhoz, további alkalmakkor bejelentkezéshez kötött.

Egyes adatok kezelése a Szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges, más adatok megadását a Szolgáltatás igénybevételének feltételéül szabta Szolgáltató, így megadásuk kötelező. A kötelező adatkezelési eseteket minden esetben külön jelöljük.

A Szolgáltatással kapcsolatban az alábbi adatokat kezeljük:

Regisztrációs célú adatkezelés:

A regisztrációs célú adatkezeléshez kötelező a hozzájárulás, a regisztráció a Szolgáltatás igénybevételének feltétele. A Szolgáltatás használata csak a 16. életévüket betöltött természetes személyek számára engedélyezett.

A Facebook-fiókkal (Facebook Connect alkalmazással) történő regisztráció esetén a regisztráció közben a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Szolgáltató felé a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett.

A Facebook-fiókkal történő regisztráció esetén kezelt adatok köre kis mértékben, de eltér a hagyományos módon történő regisztráció esetén kezelt adatok körétől.

Számlázási célú adatkezelés:

Számlázási adatokat csak akkor szükséges megadnia Felhasználónak, ha térítés ellenében (azaz egyenlegfeltöltéssel) kívánja igénybe venni a Szolgáltatást.

Szolgáltató a kiválasztott fizetési szolgáltató felé személyes adatokat nem továbbít.

Direkt marketing célú adatkezelés:

A direkt marketing célú adatkezeléshez kötelező a hozzájárulás, a direkt marketing üzenetek (hírlevelek) elektronikus úton történő fogadásához való hozzájárulás a Szolgáltatás ingyenes igénybevételének feltétele.

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy Szolgáltatása egyik központi eleme a felhasználási helyek – azon helyek, ahol a Szolgáltatást fizikailag igénybe veszi Felhasználó – üzemeltetői és a Szolgáltató egyéb más szerződéses partnerei számára egy olyan szolgáltatás nyújtása, mely segíti azok jogszerű direkt marketing tevékenységét.

Szolgáltató tájékoztatja továbbá Felhasználót, hogy az általa direkt marketing célból kezelt adatokat arra is felhasználja, hogy a Felhasználók ismérvei (pl.: nem, életkor, kérdésre adott válasz stb.) alapján Felhasználói csoportokat képezzen, és a Felhasználói csoportok részére elektronikus úton (hírlevélben) és/vagy rendszeren belül (hirdetési banner vagy kérdés formájában) a számukra releváns, személyre szabott információt tartalmazó, célzott tartalmakat küldjön és/vagy jelenítsen meg.

Az elektronikus úton küldött direkt marketing üzenetek (hírlevelek), valamint a rendszeren belüli hirdetési bannerek és kérdések a Szolgáltató, a felhasználási helyek üzemeltetői és a Szolgáltató egyéb más partnerei reklámját/reklámjait, kérdését/kérdéseit is tartalmazhatják.

A felhasználási helyek üzemeltetői és a Szolgáltató egyéb más partnerei megbízást tudnak adni a Szolgáltató kezelésében lévő adatbázisra történő elektronikus direkt marketing üzenetek küldésére, valamint rendszeren belüli hirdetési bannerek és kérdések megjelenítésére. Ez esetben a személyes adatok nem kerülnek ki Szolgáltató kezeléséből, azokat a felhasználási helyek üzemeltetői és a Szolgáltató egyéb más partnerei nem ismerhetik meg. Amennyiben a Szolgáltatást csak és kizárólag térítés ellenében veszi igénybe Felhasználó, számára direkt marketing üzenetet, valamint rendszeren belüli hirdetési bannert és kérdést nem küld vagy jelenít meg Szolgáltató.

Szolgáltató a célközönség pontos kiválasztása érdekében lehetővé teszi a felhasználási helyek üzemeltetői és Szolgáltató egyéb más partnerei számára a direkt marketing üzenetek, valamint a rendszeren belüli hirdetési bannerek és kérdések célzását. Szolgáltató teszi mindezt azért, hogy Felhasználó a számára legrelevánsabb direkt marketing üzeneteket, valamint rendszeren belüli hirdetési bannereket és kérdéseket kapja csak meg. Felhasználási helyek üzemeltetői és Szolgáltató egyéb más partnerei ez esetben sem kapnak meg személyes adatokat, csak azt ismerhetik meg, hogy milyen szűkítés alapján tudnak direkt marketing üzeneteket küldeni, valamint hirdetéseket és kérdéseket megjelentetni. A direkt marketing üzenetek küldése, valamint hirdetések és kérdések megjelenítése kapcsán a felhasználási helyek üzemeltetői és Szolgáltató egyéb más partnerei anonim, azaz személyes adatokat nem tartalmazó statisztikákat kapnak csak.

A Felhasználó által a Szolgáltató számára direkt marketing célból megadott adatok egy részét – név (családi név, utónév), e-mail cím, életkor, nem, nyelv, születésnap, névnap és regisztráció típusa – a Felhasználó külön hozzájárulása esetén – melyet Felhasználó külön checkbox kipipálásával adhat meg – továbbítja a hely üzemeltetője számára. Az ehhez az adattovábbításhoz adott hozzájárulás nem feltétele a Szolgáltatás igénybevételének.

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a személyre szabott direkt marketing üzenetek (hírlevelek) elektronikus úton történő küldése és rendszeren belüli hirdetési bannerek és kérdések megjelenítése érdekében kezelt adatokat személyazonosítás nélkül (azaz anonim módon) statisztikai célra is felhasználja.

Szolgáltatás nyújtásához szükséges technikai adatkezelés:

Tekintve, hogy a Szolgáltatás tárgya kapcsolat biztosítása a felhasználási helyen keresztül az internetszolgáltatáshoz, a technikai adatok kezelése szükségszerű a Szolgáltatás nyújtásához, valamint a fel- és letöltött adatmennyiség szükséges annak méréséhez, hogy a Szolgáltatás rendeltetésszerű használata megvalósul-e.

Cookie adatkezelés

A WifiZone kezelőfelülete sütiket és egyéb adatgyűjtő technológiákat használ. Az adatgyűjtő technológiákkal személyes adatokat Szolgáltató nem gyűjt, alkalmazásuk ugyanakkor segít a felhasználói szokások megismerésében és a szolgáltatás továbbfejlesztésében. Felhasználó a kezelőfelület használatával hozzájárul az adatgyűjtéshez.

2. A Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus vagy telefonos úton jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül a Szolgáltató által kezelt személyes adatokról.
Felhasználó kérése esetén Szolgáltató tájékoztatást ad:

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, a tájékoztatáskérés formájától függően papíralapon vagy elektronikus úton adja meg Szolgáltató.
Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt vizsgálja meg Szolgáltató, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről tájékoztatja Felhasználót.

Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését vagy a helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni.
A törlési kérelmet Szolgáltató csak abban az esetben nem tudja teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjed, amelyet a számvitelről szóló törvény szerint számviteli bizonylatként 8 évig meg kell őriznie a törvényi előírás alapján.
Ezen kívül Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot Szolgáltató addig kezeli, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.
A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 30 napon belül eleget tesz Szolgáltató és erről értesíti Felhasználót. Ha kérelmének Szolgáltató nem tud helyt adni, ez esetben is 30 napon belül értesíti Felhasználót.
Ha az adatot a Felhasználó hozzájárulásával Szolgáltató más személy számára továbbította, az adattovábbítás címzettjét is értesíti a szükséges lépésekről.

Jogorvoslati lehetőségek az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Felhasználó jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás a közzétételének napján lép hatályba. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2017. november 17. napjától érvényes.