Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek a WifiZone-szolgáltatás használói számára

Bevezetés

Jelen Felhasználási feltételek az ACE Telecom Kft. (székhely: 1037 Budapest, Zay utca 3., adószám: 12255726-2-41), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett WifiZone-szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül mindazon Szolgáltatást igénybe vevő 16. életévét betöltött természetes személy, aki a Szolgáltató WifiZone hálózatába tartozó wifi hotspotokon (a továbbiakban: felhasználási helyeken) első alkalommal regisztrációt, további alkalmakkor bejelentkezést követően ingyenesen vagy térítés ellenében csatlakozik saját wifizésre alkalmas eszközével (okostelefon, tablet, notebook) a világhálóhoz a Szolgáltató által biztosított wifi szórására alkalmas technikai eszközön, eszközökön, és egy, a Szolgáltató által speciálisan erre a célra lefejlesztett, a www.wifizone.hu webcímen fellelhető kezelőfelületen (captive portálon) keresztül.

A Szolgáltatás használatához kapcsolódó egyéb – jelen Felhasználási feltételekben nem szereplő –tájékoztatás a Szolgáltatás kezelőfelületén, a GYIK menüpontban érhető el.

A Felhasználási feltételek szerinti regisztrációval Szolgáltató és Felhasználó között létrejön a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés, amelyet Szolgáltató nem iktat.

Felhasználó a Szolgáltatás használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Szolgáltatás leírása

Szolgáltató a Szolgáltatás keretében wifi-hozzáférést biztosít Felhasználó számára a WifiZone hálózatába tartozó felhasználási helyeken fellelhető internethez.

A Szolgáltatás nem minősül az elektronikus hírközlésről szóló jogszabályi előírások alapján nyilvános internetszolgáltatásnak, a Szolgáltatás csak hozzáférést biztosít nyilvános internetszolgáltatáshoz. Szolgáltató ehhez megfelelő minőségű és technikai szempontból a forgalmi igényeket kezelni képes wifi szórására alkalmas eszközt, eszközöket biztosít.

Szolgáltatás használatának feltétele, hogy Felhasználó:

A Szolgáltatás igénybe vehető meghatározott feltételekkel ingyenesen és térítés ellenében is.

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásra (Standard hozzáférésre) vonatkozó feltételek:

A Szolgáltatás ingyenesen a felhasználási hely által meghatározott időkeretben és sávszélesség biztosítása mellett vehető igénybe. Az ingyenes felhasználás lehetősége azonban feltételhez kötött. Felhasználónak meg kell adnia a Szolgáltató által rendszeresített Adatkezelési tájékoztató szerinti személyes adatait, hozzá kell járulnia a Szolgáltató direkt marketing célú adatkezeléséhez, valamint felhasználási helyenként (még mielőtt eszköze kilépne a világhálóra) meg kell tekintenie egy hirdetést, vagy (kérdőív alkalmazása esetén) válaszolnia kell egy kérdésre.

Az adott felhasználási helyre vonatkozó ingyenes használati lehetőség mértékét minden esetben feltüntetjük Szolgáltatás kezelőfelületén, azon belül is a Szolgáltatásválasztó felületen és a Hotspot infók menüpontban. Az ingyenes használatra meghatározott időkeretet a Felhasználó ugyanazon felhasználási hely esetében minden naptári napon jogosult újra felhasználni. Az ingyenes használat lehetősége felhasználási helyenként illeti meg Felhasználót, tehát az ingyenes használat lehetőségének kimerítése az egyik felhasználási helyen nem érinti más felhasználási helyen, helyeken az ingyenes használat lehetőségét.

A felhasználási helyek listája a Szolgáltatás kezelőfelületén, azon belül is a Hotspotjaink menüpontban tekinthető meg.

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásra (Prémium hozzáférésre) vonatkozó feltételek:

Szolgáltatás Felhasználó részéről térítés ellenében is igénybe vehető, akár az ingyenes időkeret felhasználását követően, akár azt megszakítva (felfüggesztve), akár ahelyett is. Szolgáltatás a mindenkori díjszabás szerinti percdíj megfizetését követően, egyenlegfeltöltés után vehető igénybe. Egyenleget (megvásárolt vagy ajándékba kapott) feltöltőkártyával – a feltöltőkártyán található kupon- és PIN kód megadásával – vagy (különböző fizetési szolgáltatók közbeiktatásával) online vásárlással lehet feltölteni.

Az ingyenesen és a térítés ellenében elérhető sávszélesség mértéke minden esetben eltér egymástól utóbbi javára. A térítés ellenében elérhető sávszélességet Szolgáltató határozza meg, s a Szolgáltatás kezelőfelületén, azon belül is a Szolgáltatásválasztó felületen és a Hotspot infók menüpontban tünteti fel.

Térítés ellenében igénybe vett Szolgáltatás esetén Felhasználó hirdetés- és kérdésmentesen használhatja a Szolgáltatást.

Használat mértékének mérése:

Szolgáltató a használat idejét az ingyenes és a térítés ellenében igénybe vett Szolgáltatás esetén is perc alapon méri. Amennyiben a Felhasználó a használatot leállítja, vagy a Szolgáltatásból kijelentkezik, Szolgáltató a mérést leállítja. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatásból nem jelentkezik ki, de a Szolgáltatást nem használja (nem generál internetforgalmat), Szolgáltató az ingyenes hozzáférés esetén 15, a térítés ellenében igénybe vehető használat esetén 5 perc elteltével állítja meg a használat idejének mérését.

Regisztráció menete

Szolgáltatásra regisztrálni első használatkor a felhasználási helyek bármelyikén, a Szolgáltatás kezelőfelületén, vagy azt megelőzően a www.public.wifizone.hu webcímen lehetséges. A regisztrációhoz Felhasználónak meg kell adnia az Adatkezelési tájékoztató szerinti személyes adatait, valamint el kell fogadnia a Szolgáltató által rendszeresített Felhasználási feltételeket, továbbá hozzá kell járulnia a Szolgáltató által rendszeresített Adatkezelési tájékozatónak megfelelő adatkezeléshez, és ahhoz, hogy Szolgáltató számára direkt marketing üzeneteket küldhessen. Felhasználó egy e-mail címmel csak egyszer jogosult regisztrálni a Szolgáltatásba.

Lehetőség van hagyományos módón történő regisztráció mellett Facebook-fiókkal történő regisztrációra (és későbbi bejelentkezésre) is. Ez esetben Szolgáltató a felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatokat a Facebook Inc.-től kapja meg.

Az adatok módosítására a regisztráció lezárásáig – Regisztráció gomb megnyomásáig – van lehetőség, ezt követően a Szolgáltatás kezelőfelületén, a Fiókadatok menüpontban van lehetőség az adatok módosítására. Kivételt képeznek ez alól a Facebook-fiókkal történő regisztráció esetén a Facebooktól átvett adatok. Ezeket az adatokat csak a Fecebook felületén van lehetőség módosítani, amely ezt követően átkerül a Szolgáltató adatbázisába is.

Hagyományos módon történő regisztráció esetén Felhasználónak az e-mail címére megküldött hivatkozásra való kattintással kell megerősítenie a regisztrációját. Felhasználó 1 napig megerősítés nélkül is igénybe veheti a Szolgáltatást. Az egyszeri regisztráció kiterjed valamennyi felhasználási helyen a Szolgáltatás igénybevételére.

Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos felelősség

Felhasználó felelős, hogy a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően használja. Szolgáltató jogosult az olyan Felhasználó esetében a használatot megakadályozni és Felhasználót a Szolgáltatásból kizárni, aki:

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

Díj fizetésének menete

Felhasználó a díjat a Szolgáltatás kezelőfelületén online bankkártyával, vagy PayPal-on keresztül fizetheti meg, illetve feltöltőkártya megvásárlását követően, vagy a felhasználási helyen ajándékba kapott feltöltőkártyával, az azon szereplő kupon- és PIN kód megadásával töltheti fel egyenlegét.

A Szolgáltatás díja minden esetben előre fizetendő, Szolgáltató a díjról elektronikus számlát állít ki Felhasználó számára.

Díj fizetését követően a Szolgáltató a beérkezett fizetésről egyenleget vezet, és rögzíti a felhasznált perceket, azt az egyenlegből levonja.

Fogyasztót megillető felmondási jog

Díj fizetésével megvalósuló szolgáltatás-igénybevétel esetén a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó (aki üzleti tevékenységi körén kívül veszi igénybe a szolgáltatást) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától, jelen esetben a regisztrációtól, valamint új fizetési művelet kezdeményezésétől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.

A felmondási jog mellett a Fogyasztónak minősülő Felhasználót is megilleti az ÁSZF szerinti felmondás lehetősége.

Felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában feltüntetett elérhetőségeinek egyikére. Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő-számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Felmondásnak csak a jelen pont szerint közölt felmondás tekinthető, nem minősül felmondásnak, ha a Felhasználó felhagy a szolgáltatás használatával, vagy 14 napot követően szeretné felmondani a szolgáltatást.

Ha Felhasználó élt felmondási jogával és a Szolgáltatás igénybe-vételéért díjat fizetett, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített ellenszolgáltatás azon részét, amely a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás értékét meghaladja. Szolgáltató ez alapján az ellenértéknek a felhasználás mért idejét fedező szolgáltatási díjon felüli értékét utalja vissza Felhasználó részére.
Szolgáltató a 14 napos felmondásra nyitva álló határidőt követően gyakorolt felmondás esetén a befizetett díjat nem utalja vissza.

A visszatérítés során Szolgáltató bankszámlára utalást alkalmazza, amihez szükséges, hogy Felhasználó megadja az ehhez szükséges banki adatait.

Felmondás egyéb esetekben

Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele nem jár díj fizetésével, Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatás használatával felhagyni, valamint regisztrációjának törlését kérni Szolgáltatótól. Ez esetben a regisztráció törlését Felhasználó a support@wifizone.hu e-mail címen kezdeményezheti.

Ügyintézés

Amennyiben Felhasználónak a Szolgáltatással kapcsolatban panasza lép fel, azt a Szolgáltató e-mail-es elérhetőségén keresztül terjesztheti elő.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Változáskezelés

Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási feltételeket a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Szolgáltatás első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Szolgáltatásban előzetes figyelmeztetés nélkül, így különösen funkciókat megszüntessen vagy módosítson, új funkciókat vezessen be.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult:

Szerzői jogi rendelkezések

A Szolgáltatás kezelőfelülete, annak grafikus elemei, szövege, a kezelőfelületen elhelyezett képek, szolgáltatás leírások és a kezelőfelület technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a kezelőfelületen keresztül elérhető valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

A kezelőfelület tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, így különösen a szolgáltatás megrendelése céljából engedélyezett. Az ezen túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató bármely adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul.

A jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően nem biztosított a Felhasználónak a kezelőfelületen szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használata, hasznosítása. A kezelőfelület rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Hatályba lépés

Jelen Felhasználási feltételek 2017. november 17. napjától hatályosak.